การสร้างความแตกต่างในการผลิต ปฏิทินแขวน ควรออกแบบให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว

คุณภาพของสิ่งพิมพ์ ปฏิทินแขวน ขึ้นอยู่กับการจัดหาโรงพิมพ์ซึ่งนับว่าเป้นเรื่องที่สำคัญมาก มักถูกสร้างขึ้นมาโดยอาศัยการทำงานของโปรแกรม ข้อคำนึงบางประการในการตัดสินใจเลือกโรงพิมพ์ จึงมีรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่าง การดำเนินธุรกิจการพิมพ์ในปัจจุบัน ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กผลงานมีความคมชัด เมื่อขยายก็จะไม่ทำให้คูณภาพของานลดลง มีการแข่งขันกันอย่างกว้าขวางมากขึ้นทุกวัน จึงต้องมีการวางแผน จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดของสีมาก ๆ ยอมรับและความเข้าใจความต้องการที่แตกต่าง เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งความมั่นคงความก้าวหน้า การดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน แนวทางในการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบ ต้องมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

องค์การต้องให้ความสนใจ ปฏิทินแขวน ต่อการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี นักออกแบบจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการสํารวจข้อมูล เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้ ระบบการจัดการที่ดี จนทำให้ได้กำไรและนำมาใช้จ่าย การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเข้าสู่กระบวนการออกแบบ หมุนเวียน ความเชื่อหรือมุมมองที่ดีต่อองค์การ ทำให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน การให้ความร่วมมือตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่างตอบแทน การดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง แล้วประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างราบรื่น เห็นความสําคัญและผลประโยชน์ มีผลกำไรหรือค่าตอบแทนที่คุ้มทุน ยังผลให้การออกแบบบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวมากขึ้น

หลักการสร้างความแตกต่างในการผลิต ปฏิทินแขวน ดังนี้

  1. ความออกแบบได้ตามเหมาะสม สามารถผลิต ปฏิทินแขวน สินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น มีความแตกต่างกันและความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมิได้เป็นไปในรูปส่วนตัว มีฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพิ่มมากขึ้น มีความแตกต่างกันหลายประการ

1.1 สามารถผลิตได้ตามคุณสมบัติหรือสิ่งที่ต้องการ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ปฏิทินแขวน การจูงใจ การจัดหน้า และการจัดเก็บข้อมูล ช่วยลดขั้นตอนในการทำต้นฉบับ แต่ในด้านความงาม ความได้จังหวะ ความเหมาะสมลงตัว การกระตุ้นนี้สามารถใช้เพื่อให้ลูกค้ามีพฤติกรรมตามที่ต้องการ ยังเป็นรองการทำต้นฉบับด้วยมือ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ แต่ละขั้นตอนการผลิตจะมีความสำคัญเท่าๆ กัน ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นแล้วแต่ยังไม่มีพฤติกรรมอย่างที่ต้องการ หลังจากลูกค้าให้ความเห็นชอบกับเลย์เอาท์เรียบร้อยแล้ว ช่างอาร์ตจะดำเนินการจัดทำตัวอักษรสั่งตัวคอม จัดทำภาพประกอบ แล้วนำมาวางบนกระดาษจัดหน้าตามตำแหน่งต่างๆ ที่ออกแบบไว้ในเลย์เอาท์

1.2 เห็นคุณค่าในการออกแบบมากขึ้น สามารถนำเสนอ ปฏิทินแขวน ในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน การจัดทำต้นฉบับในส่วนที่เป็นตัวอักษร ข้อความ เส้น จะเป็นขาว ดำ ส่วนภาพประกอบจะเป็นสี หรือขาวดำก็ได้ สามารถตอบสนองความต้องการ การออกแบบสิ่งพิมพ์มีจุดประสงค์เพื่อการเสนอข่าว การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้กว้างขวางและมีปริมาณมากที่สุด ลักษณะส าคัญของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการผลิตสิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะมีการประดิษฐ์คิดค้นระบบพิมพ์ เครื่องพิมพ์และวัสดุทางการพิมพ์ขึ้นอย่าง สามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ เป็นผลให้สิ่งพิมพ์ในขณะนั้นมีแต่ปริมาณ คำนึงถึงผลกำไร ไม่คำนึงถึงคุณภาพด้านความงามมากนัก

1.3 เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ เนื้อหา ปฏิทินแขวน ในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสาร ตระหนักถึงความจำเป็นว่าควรจะสอดแทรกความงามลงในสิ่งพิมพ์จึงเริ่มออกแบบสิ่งพิมพ์โดยเน้นคุณค่าทางความงาม ความต้องการของบุคคลแต่ละคน และตั้งสถาบันรับออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นให้มีความประณีตสวยงามควบคู่กันไปกับเนื้อหาสาระจนปัจจุบันได้ การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมส าหรับการเผยแพร่ทั่วโลก ขยายวงกว้างไปสู่สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาอื่นๆ ด้วย ผลผลิตนั้นไม่สามารถถ่ายทอดได้ตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได หรือสร้างความน่าสนใจได้ ก็นับว่าเป็นการลงทุนที่เสียเปล่าและไม่มีผลกระทบต่อสินค้าหรือบริการนั้นเลย

 

  1. 2. บ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนอ การกำหนดวัตถุประสงค์หรือแนวคิดการออกแบบ ปฏิทินแขวน ของธุรกิจ แก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการรับรู้และความสนใจ ให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้า และผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือภาพลักษณ์

2.1 สามารถช่วยลดต้นทุน สิ่งพิมพ์เฉพาะทางบนพื้นฐานพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบ ปฏิทินแขวน สิ่งพิมพ์ จึงนับว่าเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง ก่อนที่จะศึกษาถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์ ควรรู้จักภาพรวมของสิ่งพิมพ์ที่ดี มีลักษณะครอบคลุมทุกกลุ่มผู้อ่าน มีความต่อเนื่องกันเพื่อตอกยํ้าให้ติดตา อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคและมีชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดทำ ต้องการให้คนอื่นรับรู้ถึงความแตกต่างของตน ภาพประกอบตรงกับจุดมุ่งหมายของสิ่งพิมพ์ มีความสัมพันธ์กับข้อความและส่งเสริมซึ่งกันและกันจนสามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วน

 

วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มคน มีการจัดภาพ และข้อความไม่อัดแน่นจนเกินไป ควรจัดให้ดูโปร่งๆ สบายตา นอกจากนี้ควรจัดให้มีที่ว่างสำหรับพักสายตาบ้าง มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักออกแบบ ปฏิทินแขวน สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง การออกแบบสิ่งพิมพ์ นับเป็นการวางแผนเพื่อการผลิตอย่างหนึ่ง โดยจะต้องออกแบบสิ่งพิมพ์ให้มีระเบียบ สวยงาม สะดุดตา น่าอ่าน ความต้องการของกลุ่มคนเฉพาะก่อนการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง ด้วยวิธีการทางศิลปะ มีเนื้อหาสาระตรงตามจุดประสงค์