ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โรงพิมพ์คุณภาพรับ ทำโปสการ์ด งานดีสีแจ่มผลงานคุณภาพ

การวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน โรงพิมพ์ที่ดีนั้นควรควบคุมการ ทำโปสการ์ด ทุกขั้นตอน ที่ดีจะช่วยให้มีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพทำให้งาน การดึงดูดความสนใจ การให้คำแนะนำตลอดจนการถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นต้น ซึ่งทำให้สิ่งพิมพ์มีความหลากหลายและเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน ส่วนย่อยต่าง ๆ มีการประสานสัมพันธ์กันดีกิจกรรมที่ดำเนินการมีความต่อเนื่องกัน การออกแบบ ทำโปสการ์ด หรือสิ่งพิมพ์จึงมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงหลายประการ เริ่มจากกระบวนการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต การเลือกวัสดุ และการเลือกผู้ผลิต การออกแบบสิ่งพิมพ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการใช้ทัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์ออย่างเต็มที่และคุ้มค่า งานของศิลปินหรือผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ และสิ่งที่เจ้าของงานต้องการสื่อออกมา และยังต้องคำนึงถึงวิธีการผลิตตลอดจนวัสดุที่จะใช้ เป็นการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่ประสานกัน

เทคโนโลยีระบบการพิมพ์ ทำโปสการ์ด

1. ทำโปสการ์ด ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์  แผนหลักหรือแผนประจำนี้ จะถูกนำมาใช้ได้หลาย ๆ ครั้งโดยไม่มีการกำหนดอายุ ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกเป็นเกณฑ์ สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ รรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การวางแผนจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ที่ใช้คือ องค์การต้องการเป็นจุดเริ่มต้นเป็นงานขั้นแรกถ้าการกำหนดเป้าหมายนั้นมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารจัดการแผนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ เครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ทขนาดเล็กและใหญ่ ลดความไม่แน่นอน การวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วปกติจนถึงความเร็วสูง วางแผนที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมาจากพื้นฐานข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นแล้วทำการวิเคราะห์คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เครื่องพิมพ์ดิจิตอลใช้หมึกประจุไฟฟ้า

2. ทำโปสการ์ด ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน แนวคิด หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกระทำกิจกรรมบางอย่างภายในองค์กร โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ การวางแผนประเภทนี้ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้ว แผนกิจกรรมจะแสดงให้เห็นว่า แต่ละหน่วยงานย่อยในองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมอะไร ในช่วงเวลาใดบ้าง ถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การจำแนกประเภทของแผนการพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก ต้องมีการกระทำซ้ำบ่อยๆ เพราะเครื่องพิมพ์มีหลายขนาด อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดในแผนเพื่อลดความไม่แน่นอนลงการ วางแผนที่ดีจะต้องหาแนวทางที่ป้องกันหรือแก้ไขเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ งานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก

3. ทำโปสการ์ด ด้วยระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen Printing) เป็นการพิมพ์พื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์ ซึ่งจะทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าที่ขึงตึงไว้ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสรุปรวมแผนหน้าที่ตลอดจนแผนงานโครงงานที่องค์กรกระทำ และให้ทะลุผ่านเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ จำแนกตามขอบเขตของงานหรือระดับความซับซ้อนในการปฏิบัติ สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นตารางเวลาของการปฏิบัติงาน ความละเอียดของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของเส้นใยผ้า การจำแนกประเภทของการวางแผนตามความถี่ของการนำแผนไปใช้ สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลากชนิด กิจกรรมนั้นจะเริ่มต้นเมื่อไรและจะต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกับหน่วยงานใด บ้างหรือไม่ เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกระดาษ ผ้า ไม้ พลาสติก และพิมพ์บนวัสดุที่มีผิวโค้งได้

4. ทำโปสการ์ด ด้วยระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์ พิจารณาเพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุนที่ก่อให้เกิดต้นทุนและความเสี่ยงต่ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภารในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผน โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป กระบวนการในการพิจารณาเพื่อจัดสรรทรัพยากร การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ มีลักษณะเป็นการวางแผนด้านสนับสนุน เพื่อแผนอื่นๆ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึก แผนที่องค์กรทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ เกี่ยวกับกิจกรรมใหญ่ขององค์กรเฉพาะครั้ง การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก จากหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรหลาย ๆ หน่วยงาน แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ การวางแผนงานโครงการจะช่วยให้หน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานรู้หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน มีการประสานสัมพันธ์อันดี แต่ก็มีใช้ในสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภท

หลักจากที่ได้ ทำโปสการ์ด เรียบร้อยแล้ว ควรหาบทสรุปของผลงานการผลิต เพื่อจะได้ตรวจสอบคุณภาพประผลงานการผลิตได้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขออบข่ายการทำงานการเปลี่ยนแปลง นักออกแบบทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ วิธีการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นักออกแบบอาจต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ดูหรือกลุ่มเป้าหมาย สร้างความมั่นใจในการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทัศนคติและความชอบ เมื่อสามารถกำหนดแนวคิดของการออกแบบแล้วกระบวนการร่างแบบจึงเริ่มต้นขึ้น สามารถจัดลำดับขั้นตอนการออกแบบ การสร้างแรงจูงใจในการ ทำโปสการ์ด ให้เกิดขึ้นในกลุ่มของพนักงานที่ทราบอย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไร การที่จะทำให้งานออกแบบได้รับความสนใจ ผู้ออกแบบควรจะสื่อในสิ่งที่ผู้ดูเข้าใจ สนใจหรือชอบใจ จึงควรมีการศึกษาผู้ดูก่อนเพื่อให้งานออกแบบออกมาได้โดนใจ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กางวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ