หางานไกด์ นำเที่ยวที่มีประสบการณ์ สามารถพูดได้หลายภาษา

ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวกำลังเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้อาชีพไกด์กำลังเป็นที่ต้องของตลาดท่องเที่ยวอย่างมาก ดังนั้นไม่แปลกใจที่วัยรุ่นสมัยนี้ มอง หางานไกด์ บุคคลที่ต้องการเป็นมัคคุเทศก์ ต้องมีความประพฤติที่ดี และมีกิริยามารยาทสุภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวทุกคน จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ อย่างประกอบกัน มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อนักท่องเที่ยว ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากนักท่องเที่ยว ความมีใจรักในอาชีพ มีความอดกลั้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสขณะปฏิบัติหน้าที่ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ผู้ หางานไกด์ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ ไม่แสดงสีหน้าบึ้งตึงหรือแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยว ไม่ทะเลาะหรือโต้เถียงกับนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม อธิบายแก่นักท่องเที่ยวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มิใช่เป็นข้อมูลที่ผิด ๆ มัคคุเทศก์เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเกือบตลอดเวลาของการนำเที่ยวในแต่ละครั้ง หากให้ข้อมูลผิด ๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาชีพมัคคุเทศก์เป็นส่วนรวมได้ ดังนั้นในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จะเป็นไปโดยธรรมชาติ การตรงต่อเวลาถือเป็นมารยาทที่สำคัญอย่างหนึ่งและมัคคุเทศก์ก็ควรจะต้องตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการฝืนปฏิบัติ หรือทำหน้าที่หวังเพียงเฉพาะค่าตอบแทน

คุณสมบัติของผู้ หางานไกด์

1. หางานไกด์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้องรู้ว่านักท่องเที่ยวของเราเป็นใคร ควรมีรูปร่างหน้าตาดี มีสุขภาพดี แข็งแรง และมีความเป็นผู้นำ มีน้ำเสียงไพเราะ เป็นชาติใด มีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปเป็นอย่างไร พูดจาออกเสียงได้ชัดเจน ต้องหมั่นรักษาร่างกายให้สะอาดและเรียบร้อย มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่ออะไร ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนความรู้พื้นฐานในด้านประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เข้ากับนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นได้ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศชาติและของท้องถิ่น ควรเป็นผู้ที่หมั่นแสวงหาความรู้ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา และให้การบริการที่เหมาะสมเป็นที่ถูกใจแก่นักท่องเที่ยว ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับนักท่องเที่ยวได้โดยไม่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ไว้วางใจ มีน้ำใจ พร้อมที่จะบริการเสมอ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจ คุณลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จะต้องมีใจรักในอาชีพมัคคุเทศก์ด้วยจิตวิญญาณ

2. หางานไกด์ มีบุคลิกภาพดี ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องอดทดอดกลั้น ไม่แสดงอารมณ์และกริยามารยาทที่ไม่ดีออกมาให้นักท่องเที่ยวเห็น มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ นำนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะเพื่อชม มีความรับผิดชอบ สถานที่ต่าง ๆ หรือทัศนาจรตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ต้องคอยดูแลเอาใจใส่สุขภาพและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว ดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในด้านอื่น ๆ เดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวเพื่อนำชม ติดต่อส่งข่าวสารกลับประเทศ และศึกษาสถานที่ต่างๆอธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ อธิบายจุดที่น่าสนใจทั้งหมดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่น ตอบคำถามของนักทัศนาจรและให้ข่าวสารหรือความรู้ อื่น ๆ ตามที่ต้องการ มัคคุเทศก์จะต้องช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หางานไกด์ มีความรู้ดี ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สร้างความเข้าใจระหว่างคนในชาติและระหว่างชาติ จะต้องศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นำเที่ยวรวมทั้งความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ไม่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดระหว่างชาติ วางแผนกำหนดเส้นทาง จัดกำหนดการนำเที่ยวให้เหมาะสมกับฤดูกาล และระยะเวลาติดต่อสถานที่พักแรม หรือเตรียมอุปกรณ์เพื่อการพักแรมในสถานที่ที่จะนำเที่ยว โดยไม่แสดงความ ดูถูกหรือยกย่องวัฒนธรรม หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวมีความสุข นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่ และบรรยายให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของสถานที่ ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนประจำ ต้องวางแผนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การบริการ การอำนวยความสะดวก  และการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางรวมไปถึงการให้

4. หางานไกด์ มีใจรักในงาน แนวโน้มของคนในยุคปัจจุบันเมื่ออยู่ในสังคมใหม่ ความมีใจรักในอาชีพ มีความอดกลั้น มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน จะแสวงหาวันหยุดที่ใกล้ชิด ธรรมชาติและความเงียบสงบ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม นักท่องเที่ยวต่างประเทศปัจจุบันจะเลือกเที่ยวในประเทศที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเกือบตลอดเวลาของการนำเที่ยวในแต่ละครั้ง และสภาพทางนิเวศวิทยาที่ดีเท่านั้น พร้อมที่จะบริการเสมอ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจ อาจจะจัดเป็นทัวร์สุขภาพธรรมชาติบำบัด ต้องรู้จักสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความอบอุ่นใจ หรือรูปแบบการอบรมสัมมนาเนื้อหาทางพุทธศาสนา และทำสมาธิ การได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญา จะต้องรู้จักประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบว่ามีข้อดี ข้อเสียประการใด

5. หางานไกด์ มีศิลปะในการพูด เพื่อที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป และวัฒนธรรม ท้องถิ่นของชาวบ้านเป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะจัดเป็นเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และบุคคลที่มัคคุเทศก์ควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ ดังนั้น บุคคลผู้สนใจประกอบอาชีพนี้สามารถเปิดการให้บริการ หลีกเลี่ยงการพูด เกี่ยวกับภาวะแวดล้อมอื่น ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง โดยสามารถจัดเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มของตนเองขึ้นบนเว็บไซต์ออนไลน์เสนอให้ผู้สนใจทั่วโลกเลือกพิจารณารูปแบบการท่องเที่ยวได้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในท้องถิ่นทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างการนำเที่ยว ต้องมีการประสานงานและความสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยพยายามจัดการให้บริการที่ต้องสร้างความพอใจ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และก่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด และประทับใจให้กับท่องเที่ยวทุกคนอย่างทั่วถึงและต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ต้องมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบในหน้าที่