เว็บไซต์หางานคุณภาพ หางาน ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาล คลินิค

ต้องยอมรับว่าบริษัทหางานกับเว็บไซต์หางานมีความแตกต่างกันไม่มากตรง ดังเช่นค้นหาอาชีพ หางาน ทันตแพทย์ ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะเจอผู้คนเยอะทั้งที่มาทำฟันและมาทำการรักษาในด้านอื่นๆ สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีปรัชญา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการศึกษา สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ แต่หากมีคลินิกเป็นของตัวเอง คนไข้ก็จะมีแต่มาเพื่อทำฟันเท่านั้น ส่วนใหญ่มาเพราะหมอนัด ทำให้ในแต่ละวันเจอคนไม่มาก มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ การที่ต้องทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำฟันต่างๆ  แต่การทำงานในห้องแคบๆ ไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดเพราะเรากำลังทำงาน คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หางาน ทันตแพทย์ ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อทำงานเสร็จก็ออกไปเดินเล่นสูดอากาศ ไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมตลอดเวลา ตามเกณฑ์ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้

หางาน ทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความรู้หลักของการวิจัย โดยผู้ที่สนใจ หางาน ทันตแพทย์ สามารถทำการวิจัยที่ไม่ซับซ้อน นอกจากให้การศึกษาเพื่อผลิตทันตบุคลากรทุกระดับแล้ว ทันตแพทย์จะปฏิบัติงานโรงพยาบาลรัฐและตามสาธารณสุขประจำเขตพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้นตรงกับกระทรวง สาธารณสุข ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ คลินิกรักษาโรคฟันโดยเฉพาะ ซึ่งมีอุปกรณ์ในการตรวจและรักษาฟัน หลังจบการศึกษาแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัย ในการตรวจรักษาฟัน ในบางครั้งอาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุ่งยากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเด็ก โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล จะมีความกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน

2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หางาน ทันตแพทย์ ต้องมีจิตวิทยาในการหลอกล่อเด็กให้ความร่วมมือ โดยการอ้าปาก เพื่อทำการตรวจรักษา รวมทั้งต้องระวังการถูกกัดนิ้วมือขณะทำการตรวจรักษาให้เด็กที่กำลังกลัวและโกรธ ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยโครงการวิจัยของคณะครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ รักงานบริการ ไม่รังเกียจผู้ป่วย ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค ผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย อาการของโรค และการวิจัยเพื่อการพัฒนาอีกด้วยเพื่อความก้าวหน้าและแนวคิดสมัยใหม่ในการดูแลรักษาทันตสุขภาพ

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทันตแพทย์ ก็ยังมีทางเลือกอื่น ในการประกอบอาชีพอีกมากมาย ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ด้านการศึกษา หางาน ทันตแพทย์ ควรมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ในโรงพยาบาลและคลินิคส่วนตัว มันแตกหลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว ด้านความถนัด ควรมีความถนัดในการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการปั้นและการประดิษฐ์และตกแต่งฟัน จึงเป็นงานประเภทการฝีมือที่ละเอียดอ่อนประเภทหนึ่ง หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย ด้านสุขภาพและบุคลิกลักษณะ

4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางทันตแพทยศาสตร์ ควรมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดีรู้หลักจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค มีฐานะทางการเงินดี เพราะต้องใช้เวลาเรียนหลายปี และมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามาก หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หางาน ทันตแพทย์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ก่อนเข้าศึกษาสามารถทำสัญญาเข้ารับราชการ หรือทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันกับคณะทันตแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขของรัฐบาล

5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อมเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตรวจและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องปากด้วยการศัลยกรรม อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีความพิการทางร่างกายหรือข้อบกพร่องอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน หางาน ทันตแพทย์ สภาพการทำงานเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากของคนไข้ในห้องตรวจเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน จะมีผู้ช่วยทันตแพทย์คอยช่วนหยิบจับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ความผิดปกติของการใช้มือในการทำหัตถการ

จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการทำงาน ในบางครั้งผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมากเกินกว่าที่จะรักษาได้ในทันที ก็ต้องเอ็กซเรย์ความผิดปกติแล้วส่งให้แพทย์ผู้ชำนาญการหรือหากเป็นกรณีร้ายแรงก็ต้องเข้าที่ประชุมและหาทางแก้ไขไปพร้อมๆ กัน หรือภาวะพิการอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก หางาน ทันตแพทย์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ร่วมรับผิดชอบงานป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม การปฏิบัติงาน ตรวจสอบการประกันคุณภาพ และบำรุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม